Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

literatka
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure via12czerwca 12czerwca
literatka
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza via12czerwca 12czerwca
literatka
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
Reposted fromte-quiero te-quiero via12czerwca 12czerwca
literatka
literatka
Nie wiem czy potrafiłbym związać się z kimś, dla kogo bliskość była uprzednio czymś normalnym i powszechnie dostępnym. Mogę przypuszczać, że moje zachowania byłyby dziwne i pytające i krępujące. Dlatego wolałbym uczyć się tego wszystkiego przy kimś równie osamotnionym i dzikim.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
literatka
Kiedy spotkasz kogoś, upewnij się, że kiedy w końcu cię opuści będzie bogatszy o jeden uśmiech…
— Shah Rukh Khan
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
literatka
8504 ccb3
what
Reposted fromjstrbl jstrbl via12czerwca 12czerwca
literatka
2067 ee68
literatka
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure via12czerwca 12czerwca
literatka
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.
— Charles Bukowski
Reposted fromautunno autunno via12czerwca 12czerwca
literatka
Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. 
— Edward Stachura.
literatka
0833 425c
Reposted fromPugsyLover PugsyLover via12czerwca 12czerwca
4100 9010
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via12czerwca 12czerwca
literatka
Niech pan wreszcie zmądrzeje! Ma pan żyć i nauczyć się śmiechu. Musi pan nauczyć się słuchać tej przeklętej radiowej muzyki życia, wielbić ją, śmiać się z jej niepotrzebnej wrzawy. Koniec, więcej się od pana nie żąda.
— Herman Hesse "Wilk stepowy"
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
Reposted frombluuu bluuu
0926 5556 500
literatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl